Politici SSPT

HOTARIRE Nr. 886 din 06.08.2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate
Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130 art Nr : 931 
În scopul ameliorării, fortificării şi promovării sănătăţii populaţiei ţării, în temeiul art.3 pct.9 din 
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicatăîn Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2002, nr. 131-132, art. 1018), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobăPolitica Naţionalăde Sănătate (se anexează). 
2. Coordonarea şi evaluarea implementării Politicii Naţionale de Sănătate vor fi asigurate de un 
consiliu intersectorial creat de Guvern. 
3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale 
implicate în realizarea acţiunilor prevăzute în Politica Naţionalăde Sănătate vor informa despre 
măsurile întreprinse, pînăla data de 15 a lunii ce urmeazădupăsemestrul de gestiune, Ministerul 
Sănătăţii, care, la rîndul său, va raporta Guvernului. 
 
 
Documente ataşate